Rzetelna Gmina Krzeszowice

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Rzetelna Gmina Krzeszowice” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krzeszowice.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§8

Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce, a zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym na terenie gminy Krzeszowice oraz gmin sąsiednich,
 2. Szerzenie świadomości obywatelskiej, rzetelne informowanie obywateli na temat działań władzy samorządowej i państwowej pod kątem legalności, celowości i gospodarności,
 3. Polepszenie kontroli publicznej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi oraz walka z patologiami: korupcją, nepotyzmem, biurokracją, partykularyzmem, alienacją od prawdziwych problemów społeczeństwa, wykluczeniami.
 4. Aktywizację miejscowej ludności w tym integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra społecznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych funkcji i stowarzyszeń na rzecz dobra publicznego,
 5. Prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
 6. Dążenie wszelkimi dostępnymi metodami do tworzenia i przestrzegania przez władze samorządowe ochrony środowiska, ochrony ładu przestrzennego, a także zachowania walorów krajobrazowych i wartości kulturowych na obszarze Gminy i poza jej obszarem;
 7. Dążenie do stworzenia trwałych mechanizmów przestrzegania przez władze samorządowe oraz inne podmioty działające na obszarze Gminy i poza jej obszarem zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania ekologii i preferowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii,
 8. Propagowanie postaw obywatelskich,
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. Działanie na rzecz integracji cudzoziemców,
 12. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 13. Działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, a także działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 15. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 17. Szerzenie postaw ekologicznych i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 20. Promowanie i organizacja wolontariatu,
 21. Prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz osób potrzebujących oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt.

§9

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych
i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie własnego portalu internetowego,
 2. Szerzenie przekazu za pomocą mediów społecznościowych,
 3. Składanie wniosków, skarg oraz innych pism dotyczących działalności władz lokalnych, instytucji publicznych i innych w tym może występować jako strona w postępowaniu administracyjnym,
 4. Wspiera inicjatywy społeczne,
 5. Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą działań władzy lokalnej,
 6. Wydaje materiały promujące działalność stowarzyszenia,
 7. Wydaje materiały służące informowaniu opinii publicznej na temat działalności władzy samorządowej i centralnej w tym wydaje i redaguje gazetę lokalną,
 8. Publikuje materiały z prac stowarzyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw służącym celom Stowarzyszenia,
 9. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 10. Organizowanie aukcji, loterii fantowych, konkursów, turniejów, koncertów, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe,
 11. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami w sprawach zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia,
 12. Współpracę z samorządem, placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
 13. Delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczej,
 14. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym środków UE do realizacji celów statutowych,
 15. Delegowanie kandydatów do wyborów samorządowych,
 16. Uczestniczenie w konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
 17. Prowadzenie zbiórek publicznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Decyzję o przyjęciu nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek członkowskich,
  • zynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie lub
   w sposób elektroniczny (email, komunikator elektroniczny) Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres pół roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 • Komisja Rewizyjna.

§19

Uchwały władz Stowarzyszenia: Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

 1. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 2. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§20

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • Zwyczajne,
  • Nadzwyczajne
   Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej  raz w roku jako sprawozdawcze i co sześć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub złożony w formie elektronicznej poprzez email  lub komunikator internetowy.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Informacja o Walnym Zebraniu wysyłana jest do członków stowarzyszenia przy użyciu poczty elektronicznej nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Każdy z członków Stowarzyszenia zobowiązany jest wysłać odpowiedź zwrotną potwierdzającą odebranie maila. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia w czasie 3 dni od daty wysłania, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka za pośrednictwem SMS-a lub komunikatora elektronicznego.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. Walne Zebranie, z zastrzeżeniem §21 ust. 10. może odbywać się w sposób:
  • stacjonarny – oznacza to, że uczestnicy zebrania przybywają na obrady i obradują
   w wyznaczonym w tym celu miejscu
  • zdalny – oznacza to, że uczestnicy zebrania łączą się i uczestniczą w obradach walnego zebrania poprzez wykorzystanie właściwych mediów elektronicznych
  • hybrydowy – oznacza to, że część uczestników obraduje w sposób stacjonarny, a część
   w sposób zdalny
 9. Decyzję o sposobie przeprowadzenia Walnego Zebrania podejmuje Zarząd, informując o tym członków Stowarzyszenia przy zwoływaniu zebrania.
 10. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze  może odbywać się wyłącznie w sposób stacjonarny.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z  2 do 5 osób.
 3. O liczbie członków zarządu decyduje Walne Zebranie.
 4. Podjęcie uchwały o liczbie członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 i ust. 5).
 5. Kadencja Zarządu trwa 6 lat.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał
 8. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność.
 9. Zarząd, jednogłośnie może wyznaczyć spośród siebie przedstawiciela, który będzie reprezentował na zewnątrz Stowarzyszenie w powierzonej sprawie.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  • uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • występowanie z wnioskami o dotację,
  • ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
  • reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
  • uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  • zatrudnianie pracowników.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródła majątku Stowarzyszenia to:

 • składki członkowskie,
 • składniki majątkowe nabywane przez Stowarzyszenie (ruchome i nieruchome),
 • dotacje, dopłaty, darowizny, spadki, zapisy ofiarność osób prawnych i fizycznych,
 • odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wpływów z działalności statutowej,
 • dotacji od organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz innych jednostek zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
 • dochody z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach, służące realizacji celów statutowych,
 • adochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 30

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych, na pokrycie kosztów jego utrzymania.

§ 31

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 32

Zarząd w ramach swoich uprawnień określa zasady gospodarki finansowej w formie zarządzenia.

§ 33

Wszelki dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i nie będzie przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawnionych jest dwóch, współdziałających członków zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, które pociągają za sobą zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 5.000,00 złotych, wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, które pociągają za sobą zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 złotych, wymagana jest zgoda Walnego Zebrania.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 i ust. 5).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się postanowienia prawa o stowarzyszeniach. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).